Daily new jobs

 

Privacy Policy

Privacyverklaring

Januari 2019

SIRE LIFE SCIENCES® B.V. (hierna: SIRE Life Sciences) hecht er veel belang aan om de privacy van onze gebruikers te beschermen. Wij willen een veilige gebruikerservaring bieden. We zorgen ervoor dat de informatie die u doorgeeft via onze website www.sire-search.com alleen gebruikt wordt voor de doelen die in deze privacyverklaring worden genoemd. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

SIRE Life Sciences is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Wij raden aan om deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via admin@sire-search.com of bel ons lokale kantoor om met een van onze vertegenwoordigers te spreken.

Uw account
De mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens die u heeft opgenomen in uw CV of in andere bronnen waar u ons toegang toe heeft gegeven. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft of u de informatie vervangt door nieuwe informatie.

Wij geven u de mogelijkheid om uw CV door te geven via de SIRE Life Sciences website. U kunt dit doen door op een specifieke vacature te solliciteren of door op de ‘Registreren’ knop te klikken. Uw CV en gedeelde persoonlijke informatie zal toegankelijk zijn voor consultants die werken voor SIRE Life Sciences en gelieerde organisaties. U kunt uw CV op elk moment updaten, simpelweg door dezelfde procedure te volgen als bij het doorgeven van een nieuw CV. Uw oude CV zal automatisch worden vervangen.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruiken:

 • Uw gegevens matchen met vacatures, om ons te helpen om de meest passende functie voor u te vinden.
 • De salarissen en andere gegevens van onze kandidaten te analyseren.
 • U op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwsbrieven, promoties en updates vanuit SIRE Life Sciences en partners van SIRE Life Sciences. U kunt uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.

Verstrekken aan derden
Wij kunnen gegevens op de volgende manieren delen:

Uw CV en aanverwante gegevens zullen beschikbaar zijn voor potentiële werkgevers en uw huidige werkgever, als de laatstgenoemde een klant is van SIRE Life Sciences. Werkgevers kunnen ook gevestigd zijn in landen die geen adequaat niveau van beveiliging van persoonsgegevens kennen zoals bedoeld in de AVG rondom de bescherming van individuen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en van het vrije verkeer van persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om de gegevens die we hebben verzameld met andere partijen te delen die we hebben ingehuurd om onze diensten uit te voeren. Deze derde partijen zullen werken onder dezelfde verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid als SIRE Life Sciences.

Ten slotte kunnen wij informatie over u delen met regelgevende of wetshandhavingsautoriteiten, als wij daartoe verplicht zijn.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Om een verzoek te doen inzake een van de bovengenoemde rechten, kunt u contact opnemen via admin@sire-search.com.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. We verwijderen de kopie zodra uw identiteit is vastgesteld.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

SIRE Life Sciences B.V.

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

SIRE Life Sciences Deutschland GmbH

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

SIRE Life Sciences UK

702 Howard House Dolphin Square
SW1V3PQ London
+44 7307 179882

SIRE Staffing Solutions B.V.

Keizersgracht 440A
1016 GD Amsterdam
+31 (0) 20 658 9804

SIRE Life Sciences Consultancy B.V.

Wetenschapsstraat 14B
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277